Endelig godkjenning av planer ventes å være ferdig ved årsskifte i år.

Når planer er ferdig godkjent vil Riska MSK inngå bruksavtaler med Sandnes Kommune på trialområde og Sandnes tomteselskap på tomt til klubblokaler.

Sigbjørn hadde møte med rådgivere fra bymiljø fredag 9.12 som bekreftet at det ser bra ut for Riska MSK og at avtaler ordnes etter endelig godkjente planer.

SAMMENDRAG (fra Asplan Viak AS)

Detaljregulering av næringsområdet HoN3 er å regne som en utvidelse av eksisterendenæringsområde på Hesthammaren, Hommersåk.

Utvidelsen ligger innenfor rammer satt i kommuneplanen for Sandnes og regionalplan for Jæren. Hoveddelen av næringsområdet er tidligere regulert i plan 78116.

Reguleringsplanen utgjør ca. 69 daa og har til hensikt å tilrettelegge for etablering avallsidige virksomheter innenfor segmentet kontor-, lager og lettere industri.

Gjennomføring av planen vil være et ledd i å kunne bidra til næringsutvikling og sysselsettinga Hommersåk som i dag har få tilgjengelige næringsarealer.

En viktig del av planprosessen har vært å finne hensiktsmessige arealer for Riska Motorsykkelklubb. Revidert kommuneplan avsetter store arealer til motorsportanlegg i HoA6og det ligger til rette for at trial-virksomheten kan fortsette på formelt avklart arealer.

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL Plan 2012122 (så langt)

§ 1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av næringsbebyggelse med tilhørende funksjoner. Området reguleres til følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)

- Næringsbebyggelse (N)

- Motorsportanlegg (MA)

- Energianlegg (E)

Mer detaljer og dokumentasjon finnes her